Beleid inzake beheer van belangenconflicten

1. Inleiding

In overeenstemming met de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna MIFID genoemd) en de bepalingen van de Belgische wet van 30/07/2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, verbindt TREA nv zich ertoe om haar producten en diensten op een eerlijke, rechtvaardige en vakkundige manier te verkopen, in het belang van haar klanten.

In dit opzicht wil TREA nv belangenconflicten vermijden en dan vooral belangenconflicten die de belangen van een of meerdere van haar klanten zouden kunnen schaden omdat die in strijd zijn met de belangen van andere klanten of een medewerker bestempeld als ‘betrokken persoon’ (zie onderstaande definitie).

Dit is het algemene kader dat TREA nv toepast met betrekking tot MIFID:

 • Herkenning van de mogelijke belangenconflicten bedoeld door de wetgeving
 • Maatregelen/procedures tot beheer van conflicten die zijn ontstaan of zouden kunnen ontstaan
 • Informatie naar de klanten toe
 • Voortdurende opleiding van de medewerkers
 • Register van de conflicten
 • Toepassing en regelmatige evaluatie van het beleid.

2. Toepassingsgebied

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

 • de klant en de verzekeringsmaatschappij
 • de klant en de tussenpersoon
 • klanten onderling
 • de belangen van de vennootschappen in de holding Trevi Group

3. Beleid inzake beheer van belangenconflicten

Ons kantoor heeft een hele reeks maatregelen ingevoerd om eventuele belangenconflicten te beheren. Deze maatregelen zijn de volgende:

 • Naleving door de personeelsleden van de toe te passen maatregelen in het kader van het beheer van belangenconflicten,
 • Een aangepast bezoldigingsbeleid van de personeelsleden en alle andere personen verbonden aan het kantoor,
 • Een beleid inzake geschenken of andere voordelen,
 • Interne procedures die de vertrouwelijkheid beschermen van de gegevens doorgegeven door de klanten,
 • Interne procedures inzake apart beheer indien dat nodig blijkt,
 • Een beleid inzake de bemiddelingscommissie,
 • Een beleid waarbij ons kantoor zich het recht voorbehoudt om de vraag van de betrokken klant te weigeren en dit enkel om zijn belangen te beschermen indien een bepaald belangenconflict niet opgelost kan worden.

4. Beleid inzake beheer van belangenconflicten

Als de organisatorische of administratieve maatregelen die ons kantoor neemt om belangenconflicten te beheren niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de klant geschaad worden vermeden zal worden, zal ons kantoor de klant schriftelijk of via elk ander duurzaam medium op de hoogte brengen, alvorens in zijn naam te handelen, van de algemene aard en/of de bron van deze belangenconflicten. Het is uiteindelijk de klant die beslist hoe de situatie die aan de basis ligt van het belangenconflict opgevolgd zal worden.

Als een bepaald belangenconflict niet opgelost kan worden, dan behoudt ons kantoor zich het recht voor om de vraag van de betrokken klant te weigeren en dit enkel om zijn belangen te beschermen.

5. Opleiding van personeelsleden in contact met het publiek

Om deze doelstelling te bereiken en de belangenconflicten te beheren, moeten we erop toezien dat alle betrokken personen opleidingen volgen en de nodige ondersteuning krijgen zodat zij het concept “belangenconflict” goed begrijpen.

Als een bepaald belangenconflict niet opgelost kan worden, dan behoudt ons kantoor zich het recht voor om de vraag van de betrokken klant te weigeren en dit enkel om zijn belangen te beschermen.

Registratie van de vastgestelde belangenconflicten

De gemelde belangenconflicten worden opgenomen in het “Centraal register van de belangenconflicten” dat beheerd en regelmatig bijgewerkt wordt.

Indien er een belangenconflict wordt vastgesteld, in het kader van beheerbare belangenconflicten in de relatie tussen de klant en andere klanten, wordt de volgende procedure in gang gezet, naast de inschrijving:

 • Het kantoor stelt verschillende beheerders aan voor het beheer van de betrokken partijen
 • Er wordt een brief gestuurd naar de betrokken klanten om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van het belangenconflict en om hen te laten weten dat er een specifieke beheerder werd aangesteld voor hun dossier.

6. Vergoeding

Voor de verleende diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt ons kantoor een bezoldiging in de vorm van commissies. Daarnaast kan ons kantoor een vergoeding ontvangen verbonden aan de verzekeringsportefeuille bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij of voor taken die ons kantoor uitvoert voor zijn rekening.

Ons kantoor is ingeschreven in de categorie van verzekeringsagenten in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, en dat geraadpleegd kan worden op de site www.fsma.be.

Ons kantoor doet zijn uiterste best om u tevreden te stellen. Indien u problemen of vragen hebt, kunt u altijd bij ons terecht. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening die we niet samen kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst Verzekeringen waarvan de hoofdzetel gelegen is aan de de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - Tel. 02/547.58.71 - Fax 02/547.59.75 - info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

* De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse financiële bepalingen en het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het decreet van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.